તાલીમાર્થીઓ માટે ઉપયોગી ફોર્મ્સ

વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી ફોર્મ્સ

જે ફાઇલની જરૂર છે એના પર ક્લીક કરી ડાઉનલોડ કરશો...
કોલેજ રજા ચિઠ્ઠી
નીચે આપેલ ગૂગલ ફોર્મ ભરવું.....


ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન,ગાંધીનગર બી.એડ. અભ્યાસક્રમની લીંક ...


એસ.ટી. બસ. પાસ ફોર્મકોલેજ ઉપયોગી  વહીવટી ફોર્મ્સ 
(ફક્ત મેમ્બર માટે જ )