તાલીમાર્થીઓ માટે ઉપયોગી ફોર્મ્સ

વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી ફોર્મ્સ

જે ફાઇલની જરૂર છે એના પર ક્લીક કરી ડાઉનલોડ કરશો...

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી બી.એડ. અભ્યાસક્રમની લીંક ...


એસ.ટી. બસ. પાસ ફોર્મ


કોલેજ રજા ચિઠ્ઠી
નીચે આપેલ ગૂગલ ફોર્મ ભરવું.....


કોલેજ ઉપયોગી  વહીવટી ફોર્મ્સ 
(ફક્ત મેમ્બર માટે જ )