અસાઈનમેન્ટ જમા કરો

તા.૨૭.૧૦.૨૧ ........સેમેસ્ટર પ્રમાણે અસાઇનમેન્ટ પુરવણીમાં લખીને તૈયાર રાખવું. સૂચના મળે ત્યારે તેની PDF સિંગલ ફાઇલ નીચે અપલોડ કરવાની રહેશે. 
(સૂચના મળે પછી નીચે આપેલા આઈકોન પર જઈને ક્લીક કરી આપનું  અસાઇનમેંટPDF માં  જમા કરશો. )

સેમેસ્ટર-૦૧ (અભ્યાસક્રમ વિકાસના સિદ્ધાંતો) 
અસાઇનમેન્ટ જોવા નીચે ક્લિક કરો. 

સેમેસ્ટર-૦૩ (અભ્યાસક્રમમાં ભાષા
અસાઇનમેન્ટ જોવા નીચે ક્લિક કરો. 
(અગત્યની સૂચના: તમને સૂચના મળે પછી જ અસાઇનમેન્ટની PDF જમા કરવાની રહેશે)