કપડાં વિતરણની પૂર્ણ થયેલ કામગીરી

કપડાયજ્ઞ- કપડા વિતરણની પૂર્ણ થયેલ કામગીરી
ક્રમ
સ્થળ/ સંસ્થા
તારીખ
લાભાર્થી સખ્યા

થેલાની
સંખ્યા
યોજક/વિતરણ કરનાર
કપડા સારથિ
(કપડા પહોચાડનાર)
 
ગલતોરા પ્રાથમિક શાળા, તા-ઝાલોદ, જિ-દાહોદ

/૧૨/૧૩

૪૫૦

શ્રી નૈમેભાઇ
મૉ.૯૪૦૯૫૧૧૦૧૩

શ્રી કનુભાઇ
 એસ.ટી. બસ દ્વારા
મૉ.૯૦૯૯૪૦૭૭૮૧

ખાટીચિતરા, જિ- અમીરગ,
જિ-બનાસકાંઠા,
ગુજરાતવિદ્યાપી-ગ્રામશિલ્પી


/૧૨/૧૩
૬૫ બાળકો
૫૦ ગ્રામજનો

૧૧ ગોદડી
શ્રી મુસ્તુખાન
મૉ.૯૮૭૯૦૮૯૨૧૮
૯૬૬૨૭૬૮૭૩૫
શ્રી બાબુભાઇ
(કામલપુર)
મૉ.૯૪૨૬૨૮૧૭૮૧
ડૉલરિયા પ્રાથમિક શાળા,
તા-ધાનપુર, જિ દાહોદ


૧૮/૧૨/૧૩

૨૦૦


શ્રી મેહૂલભાઇ
મૉ.૭૫૬૭૩૫૫૯૯૩
શ્રી ગાંડાલાલ
મૉ.૯૯૯૮૫૪૫૬૨૯
શ્રી મેહૂલભાઇ
મૉ.૭૫૬૭૩૫૫૯૯૩

સજોઇ પ્રાથમિક શાળા,
તા-ધાનપુર, જિ-દાહોદ


૧૮/૧૨/૧૩

૨૩૦

શ્રી રાકેશભાઇ
મૉ.૯૫૮૬૮૫૦૦૮૦

શ્રી મેહૂલભાઇ
મૉ.૭૫૬૭૩૫૫૯૯૩

બોઇ પ્રાથમિક  શાળા,
તા-લીમખેડા, જિ- દાહોદ


૧૮/૧૨/૧૩

૭૦

શ્રી મગનભાઇ
મૉ.૯૯૦૯૭૬૮૩૮૫

શ્રી મેહૂલભાઇ
મૉ.૭૫૬૭૩૫૫૯૯૩

બોઇ આગણવાડી,
તા-લીમખેડા, જિ- દાહોદ


૧૯/૧૨/૧૩

૮૦

શ્રી મગનભાઇ
મૉ.૯૯૦૯૭૬૮૩૮૫

શ્રી મેહૂલભાઇ
મૉ.૭૫૬૭૩૫૫૯૯૩


તાલુકા પ્રાથમિક શાળા,
ખત્રીકૂવા,વિજાપુર,
જિ- મહેસાણા

૨૭/૧૨/૧૩

૨૨૫

સુ.શ્રી. જીગીશાબેન
મૉ. ૯૯૧૩૦૩૫૧૪૪

શ્રી હસમુખભાઇ
મૉ.૯૮૨૫૧૫૪૯૪૦

ઇન્દિરાનગરપ્રા. શાળા,
હિરપુરારૉડ, વિજાપુર,
જિ-મહેસાણા

૨૭/૧૨/૧૩

૧૪૪


શ્રી હસમુખભાઇ
મૉ.૯૮૨૫૧૫૪૯૪૦

શ્રી હસમુખભાઇ
મૉ.૯૮૨૫૧૫૪૯૪૦


શ્રી ભરતભાઇ
(ગુવાર વાવાની ટીમ)
ફત્તેપુરા, જિ-દાહોદ
મૉ.૭૫૬૭૮૧૬૫૧૧


૧૫/૧૨/૧૩


૪૫


શ્રી યોગેશભાઇ
મૉ. ૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨

શ્રી યોગેશભાઇ
મૉ.૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨

કપડાયજ્ઞ- કપડા વિતરણની પૂર્ણ થયેલ કામગીરી
ક્રમ
સ્થળ/ સંસ્થા
તારીખ
લાભાર્થી સખ્યા
થેલાની
સંખ્યા
યોજક/વિતરણ કરનાર
કપડા સારથિ
(કપડા પહોચાડનાર)
 ૧૦
શ્રી રાજનભાઇ
લીમડા કાપનાર ટીમ-પામોલ
વતન-પચમહાલ


૨૫/૧૨/૧૩

૪૦

શ્રી યોગેશભાઇ
મૉ. ૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨

શ્રી યોગેશભાઇ
મૉ.૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨


૧૧
સુજલામ સિટી,
મજુરભાઇઓના બાળકો,
વિજાપુર


/૧૨/૧૩


૩૨

શ્રી યોગેશભાઇ
મૉ. ૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨

શ્રી યોગેશભાઇ
મૉ.૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨


૧૨
ગુજરાતવિદ્યાપી-ગ્રામશિલ્પી,મુ-રાધાનેસડા,તા-વાવ,
જિ- બનાસકાંઠા

૧૩/૦૧/૧૪
૪૫૦ બાળકો
૨૫૦ગ્રામજનો
(હજુ બીજા કપડા મૉકલવાના છે)

૧૧

શ્રી જેતસિહભાઇ
મૉ.-૯૯૧૩૩૬૩૦૮૬
શ્રી કનુભાઇ
 એસ.ટી. બસ દ્વારા
મૉ.૯૦૯૯૪૦૭૭૮૧
કુલ

૨૦૩૧
૬૫