બી.એડ.ઇન્ટર્નશિપ વિભાગ

કૉલેજ ઑફ એજ્યુકેશન,દરામલીની સહયોગી સંસ્થાઓ .............

બ્લોક ટીચીંગ અને ઈંટર્નશિપ અંતર્ગત તાલીમી શિક્ષકો માટે ઉપયોગી ફોર્મ્સ 

૧. પ્રાર્થના પ્રવૃત્તિનું આયોજન પત્રક 

૨. બુલેટિન અને નોટિસ બૉર્ડ ના લખાણનું આયોજન પત્રક 

૩. જનરલ સૂચનાઓ  (ઈંટર્નશિપ  આચારસંહિતા)

૪. સ્પર્ધા મૂલ્યાંક્ન પત્રક 

૫.સ્પર્ધા પરિણામ સરાસરી પત્રક 

૬. એકમ આયોજન પરિણામ પત્રક 

૭. બ્લોક ટીચીંગ મુખ્ય ફોર્મ 

૮. સેમેસ્ટર- ૧ થી ૦૪ ઇન્ટર્નશિપનો યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસક્રમ  

૯. સેમેસ્ટર-૪ ઇન્ટર્નશિપ અંતર્ગત નવીનપ્રથાઓનું પ્રેજન્ટેશન મેળવવા અહી ક્લીક કરો. 


ઈંટર્નશિપ  અંતર્ગત શાળાના ગૃપ લીડર માટે ઉપયોગી તમામ ફોર્મ્સ  વર્ડમાં  ડાઉનલોડ કરવાની લીંક 

યુનિવર્સિટી વાર્ષિક પાઠ માટેની આચાર સંહિતા  ઇન્ટર્ન શિપ લાયઝન ઓફિસર  માટે ઉપયોગી અગત્યનાં ફોર્મ અને તમામ વહીવટી પત્રકો