3

નવરાત્રીમા કપડા એકત્રીકરણ કરનાર
 સહયોગી મિત્રોની યાદી

ક્રમ
સહયોગીનુ નામ
ગામ/સોસાયટી/સંસ્થા
મૉબાઇલ નબર
શ્રી રમેશભાઇ.ડી.
દગાવાડિયા,તા- વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૭૮૭૧૭૦૩૮
શ્રી પીથુભાઇ એન.    
સોલૈયા, તા-માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૯૭૯૩૫૯૨૯૧
શ્રી ગોવિદભાઇ આર. 
ઇન્દ્રપુરા, તા-માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૯૨૪૦૯૯૩૬૬
શ્રી અશ્વિનભાઇ બી.   
ફત્તેપુરા (પિ), તા- વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૭૯૦૭૫૫૫૪
શ્રી ઇશ્વરભાઇ
કામલપુર (ગો),તા- વિસનગર, જિ-મહેસાણા
૯૪૨૬૭૫૪૯૫૦
શ્રી મુકેશભાઇ
ર્ંગાકૂઇ, તા.વિસનગર, જિ-મહેસાણા 
૯૭૧૨૬૮૮૮૧૬
શ્રી કનુભાઇ ગોવાભાઇ
મકાખાડ, તા-માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૯૦૪૬૧૦૩૬૫
શ્રી નિલેભાઇ કે.     
ફત્તેપુરા (મા), તા-માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૪૨૮૦૪૯૮૮૧
શ્રી દિલીપકુમાર કે.   
પ્રતાપપુરા, તા-માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૮૯૮૭૮૮૫૯૮
૧૦
શ્રી યોગેશકુમાર અને મિત્રો
પામોલ-,તા- વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨
૧૧
શ્રી શંકરલાલ સી. અને મિત્રો
પામોલ-,તા- વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૭૮૯૧૩૪૮૭
૧૨
ડૉ. મનિભાઇ
દનબાગ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૨૫૨૮૮૬૬૩
૧૩
શ્રી તુષારભાઇ
સૂર્યોદય બંગ્લો, હિમતનગર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૨૮૪૮૨૪૯૮
૧૪
નિકેતાબેન
મુ-કડિયાદરા, તા-ઇડર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૦૮૪૩૩૫૦૫
૧૫
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
ગાયત્રી સોસાયટી,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૧૬
શ્રી અંકુરભાઇ 
ઇલ્વદૂર્ગ સ્કૂલ, ઇડર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૯૧૩૮૨૧૦૭૭
૧૭
શ્રી સદીપભાઇ
બાકરપુર, તા.વિસનગર, જિ. મહેસાણા       
૭૬૯૮૦૮૯૭૦૦
૧૮
શ્રી જીગ્નેશકુમાર
શ્રી રામ સોસાયટી,વિજાપુર, જિ.મહેસાણા
૯૮૯૮૦૩૯૦૨૬
૧૯
શ્રી જીગ્નેશકુમાર
શ્રી રામ એપાર્ટમેંટ,વિજાપુર, જિ.મહેસાણા
૯૮૯૮૦૩૯૦૨૬
૨૦
શ્રી મહેશભાઇ 
સુજલામ સીટી,વિજાપુર, જિ.મહેસાણા
૯૮૨૪૬૮૯૧૯૨
૨૧
શ્રી અંકુરભાઇ
બોમ્બે સોસાયટી, મહાવીરનગર, હિમતનગર   
૯૪૨૯૪૪૮૭૪૦
૨૨
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
કપૂર સોસાયટી,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૨૩
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
જલારામ સોસાયટી,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૨૪
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
ધરતી બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૨૫
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
ષ્ણકપા સોસાયટી,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૨૬
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
મહર્ષિ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૨૭
શ્રી જીગરભાઇ
ભદ્રેસર, તા.ઇડર, જિ. સાબરકાંઠા
૮૯૮૦૬૨૦૨૦૫
૨૮
શ્રી રાજેશભાઇ
ઇન્દ્રનગર,પ્રસંગ-૧-૨, શુકન, રાધે બંગ્લોઝ, લબ્ધિનગર, ઇડર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૮૭૯૧૩૧૦૬૨

૨૯
શ્રી મુકેશભાઇ     
શ્યામવિહાર બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૨૪૧૩૬૦૩૦
૩૦
શ્રી સતીષભાઇ             
કેશવ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૭૯૦૬૦૫૧૩
૩૧
શ્રી હેમંતભાઇ ભાવસાર    
તિરુપતી તુલસી બંગ્લો,માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૪૨૬૩૯૫૬૨૭
૩૨
ડૉ. જયેશભાઇ    
તિરુપતી રૉયલ પાર્ક, વિસનગર, જિ. મહેસાણા         
૯૦૯૯૦૧૩૬૮૦
૩૩
શ્રી અંકિતભાઇ    
તખતગકમ્પા, સાબરકાંઠા
૯૯૭૮૨૭૩૦૮૦
૩૪
ડૉ.પ્રહલાદભાઇ
એન.એસ.એસ. મહિલા આર્ટસ કૉલેજ, વિજાપુર         
૯૮૯૮૮૨૬૧૪૯
૩૫
શ્રી યોગેશભાઇ   
ગાગલાસણ પ્રાથમિક શાળા, તા-સિદ્ધપુર, જિ-પાટણ    
૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨
૩૬
શ્રી મુકેશભાઇ     
સંકલ્પ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૮૭૩૫૦૬૨૨૧૫