2લાભાર્થી સંસ્થાઓ

ક્રમ
સ્થળ/ સંસ્થા

 
ગલતોરા પ્રાથમિક શાળા, તા-ઝાલોદ, જિ-દાહોદ


ખાટીચિતરા, જિ- અમીરગ,જિ-બનાસકાંઠા,
ગુજરાતવિદ્યાપી-ગ્રામશિલ્પી


ડૉલરિયા પ્રાથમિક શાળા,
તા-ધાનપુર, જિ દાહોદ

સજોઇ પ્રાથમિક શાળા,તા-ધાનપુર, જિ-દાહોદ

બોઇ પ્રાથમિક  શાળા,તા-લીમખેડા, જિ- દાહોદ


બોઇ આગણવાડી,
તા-લીમખેડા, જિ- દાહોદતાલુકા પ્રાથમિક શાળા,
ખત્રીકૂવા,વિજાપુર,
જિ- મહેસાણા

ઇન્દિરાનગરપ્રા. શાળા,
હિરપુરારૉડ, વિજાપુર,
જિ-મહેસાણાશ્રી ભરતભાઇ
(ગુવાર વાવાની ટીમ)
ફત્તેપુરા, જિ-દાહોદ
મૉ.૭૫૬૭૮૧૬૫૧૧
 ૧૦
શ્રી રાજનભાઇ
લીમડા કાપનાર ટીમ-પામોલ
વતન-પચમહાલ


૧૧
સુજલામ સિટી,
મજુરભાઇઓના બાળકો,
વિજાપુર


૧૨
ગુજરાતવિદ્યાપી-ગ્રામશિલ્પી,મુ-રાધાનેસડા,તા-વાવ,
જિ- બનાસકાંઠા
ક્રમ
માગણી કરનાર સંસ્થા
 ૧૩
શ્રી મહારાજા જગતસિહજી
આશ્રમશાળા, ભુવેરો,
રતનમાળ, તા- દે.બારિયા,
જિ-દાહોદ

૧૪
દિવીયા પ્રા.શાળા,
 તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૧૫
ફાંગીયા પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૧૬
ફુલપુર પ્રા. શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૧૭
જામરણ પ્રા. શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૧૮
લુહાર ફળિયા પ્રા. શાળા,
તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૧૯
નગવાવ પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૦
પાંચિયા પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ


૨૧
રુપારેલ પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૨
સેવનિયા પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૩
સીમળાધસી પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૪
વડભેંટ પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૫
ઝોળ ફળિયા પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૬
પૂજારા ફાળિયા (રુપારેલ) પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૭
નવાધરા વડભેંટ પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૮
કુવા ફળિયા ઝાપટિયા પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૨૯
કૉલીવારી ફળિયા (ફુલપુરા) પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૩૦
સાદરા (સેવનિયા) પ્રા.શાળા, તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૩૧
ટીંભરવા પ્રા.શાળા,
તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૩૨
ઝાપટિયા (સેવનિયા) પ્રા.શાળા,
તા-દેવગઢ બારિયા,જિ-દાહોદ
૩૩
ઝરીબુજર્ગ પ્રા.શાળા, તા-ગરબાડા,
જિ-દાહોદ

૩૪
બુરિયા ફળિયા વર્ગ પ્રા.શાળા
તા-લીમખેડા, જિ-દાહોદ