કપડા કલેક્શન કેન્દ્રોકપડા કલેક્શન કેન્દ્રો

ક્રમ
કપડા સહયોગી
કલેક્શન સેંટરનુ સરનામુ
મૉબાઇલ નબર
શ્રી યોગેશકુમાર
પામોલ-,તા- વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨
શ્રી દેવજીભાઇ    
પામોલ-,તા- વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૭૩૭૫૪૯૦૯૯
શ્રી જગદીશભાઇ  
રંગાકૂઇ, તા-વિસનગર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૫૭૧૦૧૫
શ્રી ઇશ્વરભાઇ     
કામલપુર (ગો),તા- વિસનગર, જિ-મહેસાણા
૯૪૨૬૭૫૪૯૫૦
શ્રી ભગુભાઇ      
હિમતપુરા (વેડા), તા-કલોલ, જિ-ગાધીનગર
૯૭૨૭૨૭૮૧૫૫
ડૉ. મનિભાઇ
દનબાગ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૨૫૨૮૮૬૬૩
શ્રી તુષારભાઇ    
સૂર્યોદય બંગ્લો, હિમતનગર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૨૮૪૮૨૪૯૮
નિકેતાબેન
મુ-કડિયાદરા, તા-ઇડર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૦૮૪૩૩૫૦૫
ઇલાબેન
કેશરપુરાકપા, તા- હિમતનગર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૦૯૧૩૪૦૫૯
૧૦
શ્રી મહેન્દ્રભાઇ
ગાયત્રી સોસાયટી,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૭૯૨૯૧૩૭૯
૧૧
શ્રી દિલીપભાઇ   
પ્રતાપપુરા, તા-માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૮૯૮૭૮૮૫૯૮
૧૨
શ્રી અંકુરભાઇ     
ઇલ્વદૂર્ગ સ્કૂલ, ઇડર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૯૧૩૮૨૧૦૭૭
૧૩
શ્રી અંકુરભાઇ
બૉમ્બે સોસાયટી, હિમતનગર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૨૯૪૪૮૭૪૦
૧૪
જૈમિનીબેન       
પીપળીકપા, તા- હિમતનગર, જિ-સાબરકાંઠા
૯૪૨૯૩૨૩૬૩૭
૧૫
રણજિતસિ
સ્કાર વિદ્યાલય,ઇડર, સાબરકાંઠા
૯૯૯૮૩૮૬૬૯૪
૧૬
પ્રફુલ્લભાઇ
મોધરી, તા- ભિલોડા, જિ- અરવલ્લી
૯૪૨૮૧૦૬૦૯૮
૧૭
શ્રી યોગેશકુમાર
પ્રાથમિક શાળા- ગાગલાસણ, સિદ્ધપુર, પાટણ
૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨