કપડાસારથિ મિત્રોનવરાત્રીમા કપડા એકત્રીકરણ કરનાર
 સહયોગી મિત્રોની યાદી

ક્રમ
સહયોગીનુ નામ
ગામ/સોસાયટી/સંસ્થા
મૉબાઇલ નબર
૨૯
શ્રી મુકેશભાઇ     
શ્યામવિહાર બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૮૨૪૧૩૬૦૩૦
૩૦
શ્રી સતીષભાઇ             
કેશવ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૯૯૭૯૦૬૦૫૧૩
૩૧
શ્રી હેમંતભાઇ ભાવસાર    
તિરુપતી તુલસી બંગ્લો,માણસા, જિ-ગાધીનગર
૯૪૨૬૩૯૫૬૨૭
૩૨
ડૉ. જયેશભાઇ    
તિરુપતી રૉયલ પાર્ક, વિસનગર, જિ. મહેસાણા         
૯૦૯૯૦૧૩૬૮૦
૩૩
શ્રી અંકિતભાઇ    
તખતગકમ્પા, સાબરકાંઠા
૯૯૭૮૨૭૩૦૮૦
૩૪
ડૉ.પ્રહલાદભાઇ
એન.એસ.એસ. મહિલા આર્ટસ કૉલેજ, વિજાપુર         
૯૮૯૮૮૨૬૧૪૯
૩૫
શ્રી યોગેશભાઇ   
ગાગલાસણ પ્રાથમિક શાળા, તા-સિદ્ધપુર, જિ-પાટણ    
૯૮૨૪૩૧૬૬૫૨
૩૬
શ્રી મુકેશભાઇ     
સંકલ્પ બંગ્લો,વિજાપુર, જિ-મહેસાણા
૮૭૩૫૦૬૨૨૧૫