કારકિર્દી માર્ગદર્શનઆપની શાળા, કોલેજ કે અન્ય સંસ્થામાં કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરવા નીચેનું ફોર્મ ભરશો.. માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેશો અથવા ફૉન કરશો.
9824689192 ( રાત્રે 8.30 થી 9.30)
કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનાર યોજવા અહી ક્લીક કરી ફોર્મ ભરશો