કાર્ય શિબિરો

                                                    પૂર્ણ થયેલ શિબિરની વિગત

  1. ભીતરની ખોજ
બનાસકાઠા જિલ્લામા વિરમપુર નજીક ખાટીચિતરા ગામે જંગલમા શ્રી મુસ્તુખાનને ત્યા ત્રણ દિવસની શિબિર થઇ. નવેમ્બર-2012 ૨.ખાટીચિતરા ૨૦૧૪


૩.Ratanmahal Shibir 2014૪. બાલ સંસ્કાર શિબિર પામોલ ૨૦૧૮ તા.૭ મે થી ૨૨ મે ૨૦૧૮